skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Daily Activity Performance Evaluation of Commercial Assistive Robotic Manipulator User Interfaces

Chung, Cheng-Shiu ; Wang, Hongwu ; Kelleher, Annmarie ; Ding, Dan ; Cooper, Rory

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 10/2017, Vol.98(10), p.e20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039993 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2017.08.062

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Daily Activity Performance Evaluation of Commercial Assistive Robotic Manipulator User Interfaces
  • Tác giả: Chung, Cheng-Shiu ; Wang, Hongwu ; Kelleher, Annmarie ; Ding, Dan ; Cooper, Rory
  • Là 1 phần của: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 10/2017, Vol.98(10), p.e20
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00039993 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2017.08.062

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...