skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The association of fasting glucose levels with congestive heart failure in diabetic adults ≥ 65 years: The Cardiovascular Health Study

Barzilay, J.I. ; Kronmal, R.A. ; Gottdiener, J.S.

ACC Current Journal Review, 9/2004, Vol.13(9), p.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10621458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.accreview.2004.08.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...