skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Smoking and obesity are associated with the progression of aortic stenosis

Ngo, M.V. ; Gottdiener, J.S. ; Chase, G. ; Gersh, B.J. ; Fletcher, R.D. ; Femicola, D.J.

Journal of the American College of Cardiology, 1998, Vol.31, S1, p.361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(98)82209-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...