skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Videodenaltometric analysis of LV opacification with optison® vs albunex® influence of LV function, pulmonary disease, obesity and echogenicity

Hausnerova, E. ; Gottdiener, J.S. ; Kuvalia, M.T. ; Weat, H.E.

Journal of the American College of Cardiology, 02/1998, Vol.31, S2, p.440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(98)80260-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Videodenaltometric analysis of LV opacification with optison® vs albunex® influence of LV function, pulmonary disease, obesity and echogenicity
  • Tác giả: Hausnerova, E. ; Gottdiener, J.S. ; Kuvalia, M.T. ; Weat, H.E.
  • Chủ đề: Medicine
  • Là 1 phần của: Journal of the American College of Cardiology, 02/1998, Vol.31, S2, p.440
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0735-1097(98)80260-X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...