skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Donor charged in Romania's first organ trafficking trial

Ionescu, Carmiola

The Lancet, 06/2005, Vol.365(9475), p.1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66644-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Donor charged in Romania's first organ trafficking trial
  • Tác giả: Ionescu, Carmiola
  • Là 1 phần của: The Lancet, 06/2005, Vol.365(9475), p.1918
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66644-5

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...