skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The evolving role of tor inhibitors for individualizing posttransplant immunosuppression

Lorber, M.I. ; Basadonna, G.P. ; Friedman, A.L. ; Lorber, K.M. ; Bia, M.J. ; Formica, R. ; Smith, J.D.

Transplantation Proceedings, 11/2001, Vol.33(7-8), pp.3075-3077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411345 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0041-1345(01)02311-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...