skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, Sidney H. ; Kutcher, Stanley P. ; Ralevski, Elizabeth ; Brown, Gregory M.

Psychiatry Research, 7/1996, Vol.63(2-3), pp.219-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01651781 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-1781(96)02910-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder
  • Tác giả: Kennedy, Sidney H. ; Kutcher, Stanley P. ; Ralevski, Elizabeth ; Brown, Gregory M.
  • Là 1 phần của: Psychiatry Research, 7/1996, Vol.63(2-3), pp.219-222
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01651781 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-1781(96)02910-1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...