skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Detailed evaluation of the upper urinary tract in patients with prune belly syndrome using magnetic resonance urography

Garcia-Roig, M.L. ; Grattan-Smith, J.D. ; Arlen, A.M. ; Smith, E.A. ; Kirsch, A.J.

Journal of Pediatric Urology, 04/2016, Vol.12(2), pp.122.e1-122.e7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14775131 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpurol.2015.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...