skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human aspects of ubiquitous computing: a study addressing willingness to use it and privacy issues

López, Gustavo ; Marín, Gabriela ; Calderón, Marta

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12/26/2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12652-016-0438-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Human aspects of ubiquitous computing: a study addressing willingness to use it and privacy issues
  • Tác giả: López, Gustavo ; Marín, Gabriela ; Calderón, Marta
  • Là 1 phần của: Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12/26/2016
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12652-016-0438-4

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...