skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Blame the Opponent! Effects of Multimodal Discrediting Moves in Public Debates

D’errico, Francesca ; Poggi, Isabella

Cognitive Computation, 12/2012, Vol.4(4), pp.460-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-9956 ; E-ISSN: 1866-9964 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12559-012-9175-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Blame the Opponent! Effects of Multimodal Discrediting Moves in Public Debates
  • Tác giả: D’errico, Francesca ; Poggi, Isabella
  • Là 1 phần của: Cognitive Computation, 12/2012, Vol.4(4), pp.460-476
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1866-9956 ; E-ISSN: 1866-9964 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12559-012-9175-y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...