skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John M.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 8/2016, Vol.125(2), pp.617-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites
  • Tác giả: Hutchinson, John M.
  • Là 1 phần của: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 8/2016, Vol.125(2), pp.617-628
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5278-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...