skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina

Massone, Hector E. ; Martinez, Daniel E. ; Cionchi, Jose L. ; Bocanegra, Emilia

Environmental Management, 3/1/1998, Vol.22(2), pp.245-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s002679900100

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina
  • Tác giả: Massone, Hector E. ; Martinez, Daniel E. ; Cionchi, Jose L. ; Bocanegra, Emilia
  • Là 1 phần của: Environmental Management, 3/1/1998, Vol.22(2), pp.245-254
  • Số nhận dạng: ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s002679900100

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...