skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The reaction of liquid metals to form intermetallics

Rodway, G. H. ; Hunt, J. D.

Journal of Materials Science, 3/1988, Vol.23(3), pp.814-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01153972

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The reaction of liquid metals to form intermetallics
  • Tác giả: Rodway, G. H. ; Hunt, J. D.
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 3/1988, Vol.23(3), pp.814-822
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01153972

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...