skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, 06/2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Of Paradise, Power, and Pachyderms
  • Tác giả: Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan
  • Là 1 phần của: Political Science Quarterly, 06/2007, Vol.122(2), pp.239-256
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...