skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Black carbon radiative forcing over the Tibetan Plateau: BC radiative forcing in Tibetan Plateau

He, Cenlin ; Li, Qinbin ; Liou, Kuo-Nan ; Takano, Yoshi ; Gu, Yu ; Qi, Ling ; Mao, Yuhao ; Leung, L. Ruby

Geophysical Research Letters, 11/28/2014, Vol.41(22), pp.7806-7813 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/2014GL062191

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...