skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indian independence day special issues, 1947-1948

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Indian independence day special issues, 1947-1948
  • Chủ đề: Nationalism -- India ; Independence Day (India)
  • Mô tả: A collection of pamphlets published in 1947 ; Contents list arranged alphabetically by title; index by publisher ; Collected and organized by the Library of Congress Office, New Delhi ; Master microform held by: DLC ; 10 microfiches
  • Nhan đề liên quan: Series: South Asia ephemera collection.,India ,I-CLR-11
  • Nơi xuất bản: New Delhi: Library of Congress Office ; Washington, D.C.: Library of Congress Photoduplication Service
  • Năm xuất bản: 1996
  • Ngôn ngữ: English;Hindi;Telugu;Urdu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...