skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Satyāgrahanī saptapadī satyāgrahanī sāta ladatono itihāsa

Desāī, Maganabhāī Prabhudāsa

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Satyāgrahanī saptapadī satyāgrahanī sāta ladatono itihāsa
 • Tác giả: Desāī, Maganabhāī Prabhudāsa
 • Chủ đề: Nationalism -- India -- History ; India -- Politics And Government -- 1917-1947
 • Mô tả: Master microform held by: CRL ; Microfilm. New Delhi : Library of Congress Office ; Chicago : Available from Center for Research Libraries, 1996. On 1 microfilm reel with other items ; 35 mm
  Abstract: Essays on seven movement in the history of Indian freedom struggle.
 • Nhan đề liên quan: Series: Śrī Sūrajabahena smāraka granthamālā ,pu. 5
 • Nơi xuất bản: Amadāvāda: Gujarāta Vidyāpītḥa
 • Năm xuất bản: 1952
 • Ngôn ngữ: Gujarati

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...