skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comien̨ca el libro primero dela o claraciõ de instrumentos ...

Bermudo, Juan

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Comien̨ca el libro primero dela o claraciõ de instrumentos ...
  • Tác giả: Bermudo, Juan
  • Chủ đề: Music Theory -- Early Works To 1800 -- 15th Century
  • Mô tả: Master microform held by: GmC ; Microfilm. Lexington, Ky. : University of Kentucky Libraries, Microfilm Center, 1965. 1 microfilm reel ; 35 mm
  • Nhan đề liên quan: Series: Hispanic culture series ,roll 40 item 5
  • Nơi xuất bản: Ossuna: Juan de Leon
  • Năm xuất bản: 1549
  • Ngôn ngữ: Portuguese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...