skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Localization

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Localization
  • Chủ đề: Website ; Language Education ; Second Language ; Language School
  • Là 1 phần của: BUSINESS: The Ultimate Resource
  • Mô tả: the translation of a Web site into the language or idiom of the target user. Studies have shown that if a vendor is serious about selling to foreign...
  • Nơi xuất bản: A&C Black
  • Năm xuất bản: 2011
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9781408128114

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...