skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Junkware

Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms

ISBN: 9780764147555

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Junkware
  • Chủ đề: Software Engineering
  • Là 1 phần của: Barron's Business Dictionaries: Dictionary of Computer and Internet Terms
  • Mô tả: unwanted demonstration software added to a new computer by the seller...
  • Nơi xuất bản: Barron's Educational Series
  • Năm xuất bản: 2013
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9780764147555

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...