skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

现代语境下西南少数民族博物馆的发展理念及行为模式 - The Developmental Idea and Behavior Pattern of the Southwest Minority Museum in Modern Context

肖丽娅 ; XIAO Li-ya

贵州民族研究 - Guizhou Ethnic Studies, 2017, Vol.38(06), pp.170-174

ISSN: 1002-6959

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  现代语境下西南少数民族博物馆的发展理念及行为模式 - The Developmental Idea and Behavior Pattern of the Southwest Minority Museum in Modern Context
 • Tác giả: 肖丽娅 ; XIAO Li-ya
 • Chủ đề: 现代语境 ; 西南少数民族 ; 博物馆 ; 发展 ; Context of Modernity, Ethnic Minority Museum, Development
 • Là 1 phần của: 贵州民族研究 - Guizhou Ethnic Studies, 2017, Vol.38(06), pp.170-174
 • Mô tả: 现代社会人们文化生活方式选择的日益丰富,为博物馆公共服务水平提出了更高要求。随着社会城市化发展、市场自由化竞争、大众旅游的兴起以及社会文化多元发展的影响,博物馆的角色也在不断变化。西南少数民族博物馆的形态和展示方式,也逐渐由作为收藏、研究、教育发展为交往、传播和审美文化形态的博物馆。近年来,西南少数民族博物馆的发展主要体现在物质和非物质文化的传承与保护、少数民族形象的审美与建构、文创产品的传播与消费、新媒体技术的运用与创新以及私营博物馆创建等方面的发展。
  As an important characteristic of one nation, culture is a good embody of the nation's cohesion and vitality. Ethnic minority museum is a part of this cultural system, which is the result of social, economical, technical and scienticif innovation. When cultural pattern and presentation are steadily changing, ethnic minority museum becomes a popular and global language. Therefore, in the globalization context, it is greatly important to study how ethnic minority museum exerts its educational function on the society and the public in a broader area and how to spread our nation's civilizaion and culture to the world.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 西南大学文学院,重庆400715
 • Số nhận dạng: ISSN: 1002-6959

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...