skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

三维地震解释的陷阱及原因分析

; 何黄生

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    三维地震解释的陷阱及原因分析
  • Tác giả: ; 何黄生
  • Chủ đề: 三维地震解释 ; 陷阱 ; 假频干扰 ; 观测系统 ; 假褶曲 ; 速度陷阱 ; 低速层
  • Là 1 phần của: 煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59
  • Mô tả: 煤炭三维地震勘探技术在长期勘探工作中出现了种种产生地质解释的陷阱,如假频干扰引起同相轴错断,静校正值误差形成假褶曲,速度陷阱导致假煤层形态等。文中对这些问题发生了原因进行了分析,并探索了部分解决办法,以期进一步提高三维地震成果的精确度和可信度,更好地为煤矿建设服务。
  • Nhan đề liên quan: 作者单位: 江苏煤炭地质物探测量队,江苏南京210046 江苏煤炭地质物探测量队,江苏南京210046
  • Số nhận dạng: ISSN: 1001-1986

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...