skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

联省自治运动的政治困境与民主发展 - Political dilemma and democratic development of the federal movement in modern China

龙长安 ; LONG Chang-an

河北师范大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Hebei Normal University(Philosophy and Social Science), 2013, Vol.36(06), pp.55-61

ISSN: 1000-5587

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  联省自治运动的政治困境与民主发展 - Political dilemma and democratic development of the federal movement in modern China
 • Tác giả: 龙长安 ; LONG Chang-an
 • Chủ đề: 联邦制 ; 联省自治 ; 地方自治 ; 民主发展 ; Federal System; Movement ; Self-Governmentl Democratic Development
 • Là 1 phần của: 河北师范大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Hebei Normal University(Philosophy and Social Science), 2013, Vol.36(06), pp.55-61
 • Mô tả: 联省自治运动是中国现代史上唯一一次把联邦制理论付诸实践的政治运动。运动的目标是希望以美国等典型联邦制国家为参照物,把中国政治体制从中央集权制转换为联邦共和制,以实现完成国家统一和建设民主政治的双重使命。由于多种因素的影响,联省自治运动始终面临其无法克服的政治困境,最后以失败而结束。但是,联省自治运动的推行又是清末以来地方自治建设的最高峰,它对于破除军阀专权、弘扬法治和实现公民政治参与做出了有益尝试,有力地推动了当时中国的民主发展。
  The federal movement in modern Chinese history attempts to apply the federal theory. The goal is to transplant the federal state systems of the US, and convert the centralized system into a federal republic in China. However, it meets with insurmountable difficulties, and finally ends up in failure. Yet it effectively helps to curb and abolish the power of warlords, and promote the rule by law and democratic development in China.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 南京大学历史系,江苏南京210093
 • Số nhận dạng: ISSN: 1000-5587

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...