skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI

许川根 ; XU Chuan-gen

哈尔滨学院学报 - Journal of Harbin University, 2013, Vol.34(05), pp.96-102

ISSN: 1004-5856

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI
 • Tác giả: 许川根 ; XU Chuan-gen
 • Chủ đề: 内容依托教学 ; 课堂话语 ; 课堂话语分析 ; Vbi ; Classroom Discourse ; Classroom Discourse Analysis
 • Là 1 phần của: 哈尔滨学院学报 - Journal of Harbin University, 2013, Vol.34(05), pp.96-102
 • Mô tả: 内容依托教学(CBI)把教学重点从学习语言本身转移到通过内容学习语言,其良好的教学效果已被许多实证研究所证实。但是,很少有人探讨CBI课堂具体的实施过程。文章对师生话语、语言话语与内容话语、教师提问类型以及师生互动结构进行了系统分析。此项研究结果为深入开展内容依托式教学改革提供了依据。
  The point of CBI is to focus on the content rather than language itself in the lan- guage class. It is proved to be effective in many empirical studies. There are fewer studies con- cerning the practice. The data and result of this research provide evidence and direction to fur- ther teacher reform of CBI.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 大连外国语学院英语学院,辽宁大连116044
 • Số nhận dạng: ISSN: 1004-5856

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...