skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

我国犯罪学本土发展的实质内涵 - Substantial Contents of Domestic Development of Chinese Criminology

王燕飞 ; WANG Yan- fei

河南警察学院学报 - Journal of Henan Public Security Academy, 2012, Vol.21(02), pp.23-29

ISSN: 1008-2433

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  我国犯罪学本土发展的实质内涵 - Substantial Contents of Domestic Development of Chinese Criminology
 • Tác giả: 王燕飞 ; WANG Yan- fei
 • Chủ đề: 犯罪学 ; 犯罪学本土发展 ; 国际犯罪学 ; Criminology; Democratic Development of Criminology; International Criminology
 • Là 1 phần của: 河南警察学院学报 - Journal of Henan Public Security Academy, 2012, Vol.21(02), pp.23-29
 • Mô tả: 近年来,我国犯罪学界对于我国犯罪学在国内本土发展的问题进行了多方面的探讨,其涵盖的内容非常广泛、见解众多,但是对于本土发展的实质或关键性的问题却缺乏理性思考和整体性把握。从深层次剖析,我国犯罪学本土发展的核心内涵是:正确确定我国犯罪学的研究取向与研究重心,反思域外犯罪学理论知识与创造性本土建构,保持对当下犯罪现实问题的关怀并不断地进行科学解构。
  In recent years, many criminological scholars have studied the local development of criminology and put forward a wide range of issues. However, there are lots of defects including unreal or irrational thinking, holistic grasp. For deeper analysis, the core substance about Chinese domestic development of criminology includes : to correctly define the research trend and focus of the criminology, to consider foreign theories on criminology and to create domestic construction, and to continue working on the practical crime problems and to continue the process of scientific deeonstruction.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 湖南大学犯罪学研究所,湖南长沙410082
 • Số nhận dạng: ISSN: 1008-2433

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...