skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

自噬溶酶体途径与帕金森病

范小宁 ; 王刚 ; 陈生弟

生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2010, Vol.41(4), pp.272-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0559-7765

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    自噬溶酶体途径与帕金森病
  • Tác giả: 范小宁 ; 王刚 ; 陈生弟
  • Chủ đề: 溶酶体 ; ; 帕金森病
  • Là 1 phần của: 生理科学进展 - Progress in Physiological Sciences, 2010, Vol.41(4), pp.272-274
  • Mô tả: 自噬是一种存在于正常细胞和病态细胞中的非选择性的降解机制,其主要作用是在营养缺乏的情况下为细胞生长代谢提供必要的大分子物质和能量并清除细胞内过剩或有缺陷的细胞器。近年的研究认为自噬溶酶体途径(autophagy-lysosome pathway,ALP)参与了包括帕金森病(Parkin-son's disease,PD)在内的多种神经变性疾病的发病并在其中起关键作用。本文就ALP参与PD的发病和病理生理过程及其调节因素做一综述。
  • Nhan đề liên quan: 作者单位: 上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科神经病学研究所,上海200025
  • Số nhận dạng: ISSN: 0559-7765

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...