skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have

李娜 ; LI Na

新疆职业大学学报 - Journal of Xinjiang Vocational University, 2009, Vol.17(6), pp.63-66

ISSN: 1009-9549

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  新疆高校对外汉语教师转型中应具备的知识素养与能力 - The Knowledge Accomplishments and Abilities the External Chinese Teachers in Xinjiang University Reforms Should Have
 • Tác giả: 李娜 ; LI Na
 • Chủ đề: 对外汉语教学 ; 教师转型 ; 综合素质 ; Teaching Chinese As a Foreign Language; the Teacher Reform; the Comprehensive Quality
 • Là 1 phần của: 新疆职业大学学报 - Journal of Xinjiang Vocational University, 2009, Vol.17(6), pp.63-66
 • Mô tả: 在汉语国际推广工作的背景下,以新疆高校师资建设为基础,指向中、西亚和俄罗斯地区的对外汉语教育,应该体现出汉语的特点以及中亚留学生汉语学习的针对性。本文结合新疆高校教师状况,分析了新疆对外教学问题的实质,并提出了汉语国际推广背景下对外汉语教学教师素质观的一些思考和建议。
  Under The Chinese International Promotion work background, take the Xinjiang university teachers construction as the foundation, in directional, west Asia and the Russian area foreign, Chinese education, should have Chinese characteristics as well as the focus of Chinese study of central Asia foreign student. This article unifies the Xinjiang university teachers" situations to analyze essence of Xinjiang foreign teaching, and proposes some suggestions on teaching Chinese quality of a foreign language teacher should has under Chinese international promotion background.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 新疆师范大学汉语教育学院,新疆乌鲁木齐830054
 • Số nhận dạng: ISSN: 1009-9549

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...