skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

农村地区流动儿童、留守儿童和其他儿童教育机会比较研究 - A Comparative Analysis of Educational Opportunities for Migrant, Stay and Other Children in Rural China

杨菊华 ; 段成荣 ; Yang Juhua

人口研究 - Population Research, 2008, Issue 1, pp.11-21

ISSN: 1000-6087

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  农村地区流动儿童、留守儿童和其他儿童教育机会比较研究 - A Comparative Analysis of Educational Opportunities for Migrant, Stay and Other Children in Rural China
 • Tác giả: 杨菊华 ; 段成荣 ; Yang Juhua
 • Chủ đề: 流动儿童 ; 留守儿童 ; 教育机会 ; 在学概率 ; Migrant Children; Stay Children; Educational Opportunity; Probability of Attending School
 • Là 1 phần của: 人口研究 - Population Research, 2008, Issue 1, pp.11-21
 • Mô tả: 本文使用2000年人口普查0.95‰数据,比较农村地区11~14岁的流动儿童、留守儿童和其他儿童的教育机会(定义为是否在学)。模型分析结果显示:(1)与其他儿童相比,留守儿童的教育机会显著偏高,但流动儿童的教育机会显著降低;(2)与母亲一起留守儿童的教育机会得到改善,但与父亲一起留守儿童的教育机会显著降低;独自流动和与父母一起流动儿童教育机会受到不利影响,但与母亲一起流动儿童教育机会与其他儿童无显著差异;(3)女童教育机会明显低于男孩,但儿童类型对教育机会的作用不因性别而异。模型分析结果具有多方面的政策启示意义。
  Large -scale labor migration in the past two decades in China has reshaped the household structure of migrants, generating numerous "stay children" and migrating children with or without parent(s). Stay children and some migrant children live in nontraditional households without parent(s)'s immediate,...
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 中国人民大学人口与发展研究中心,北京100872
 • Số nhận dạng: ISSN: 1000-6087

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...