skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

高职院校物业管理专业教学改革的现实思考 - On Teaching Reform of Property Management for Vocational Colleges

文达 ; Wen Da

湖南科技学院学报 - Journal of Hunan University of Science and Engineering, 2006, Vol.27(4), pp.234-236

ISSN: 1673-2219

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  高职院校物业管理专业教学改革的现实思考 - On Teaching Reform of Property Management for Vocational Colleges
 • Tác giả: 文达 ; Wen Da
 • Chủ đề: 高职院校 ; 物业管理 ; 教学改革 ; 订单式教育 ; Vocational Colleges; Property Management: Teaching Reform; Ordered Education
 • Là 1 phần của: 湖南科技学院学报 - Journal of Hunan University of Science and Engineering, 2006, Vol.27(4), pp.234-236
 • Mô tả: 在分析社会需求对物业管理人才的能力的基础上,结合高等职业院校对物业管理人才教育的现状,提出高等职业院校在物业管理专业教学改革方面的一些新思路,高职院校应更新教学改革的指导思想,改革课程结构,完善实践教学环节,加强和企业的联合办学,大力发展订单式教育,为社会输送适应管理和服务第一线需要的高等技能型物业管理人才。
  According to the current situation, the paper suggested a couple of new ways for the teacher reform of property Management for vocational Colleges on the basis of the analyses of social requirement for the talents' ability. Vocational Colleges should do their utmost in renovating the guide thought of teaching reform and their curriculum structure, perfecting their practical teaching tache and enforcing their cooperation with enterprises, developing Ordered Education in great force and provide society altitude talents with high skills in property management who can adapt the requirement of management and service in front line.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 湖南信息职业技术学院,湖南长沙410200
 • Số nhận dạng: ISSN: 1673-2219

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...