skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼

江崇球 ; 周峰岩

分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(10), pp.1016-1018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-3820

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    硫氰酸根—吡Luo红G荧光光度法测定水及尿样中微量钼
  • Tác giả: 江崇球 ; 周峰岩
  • Chủ đề: ; 吡咯红g ; 荧光光度法
  • Là 1 phần của: 分析化学 - Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1994, Vol.22(10), pp.1016-1018
  • Mô tả: 本文利用吡Luo红G作为荧光试剂,在强酸性条件下,用丙酮作增溶剂,硫脲作还原剂,Cu^2+作催化剂,使Mo(Ⅵ)还原为Mo(Ⅴ)并与SCN^-和试剂形成离子缔合物。该缔合物的荧光强度在测定条件下与钼的浓度成正比,λex/em=528/552nm;此法灵敏度高,选择性好,线性范围为0.0 ̄1.4μg/25ml。直接用于自来水和尿样中钼的测定,回收率在97% ̄105%之间,结果满意。
  • Nhan đề liên quan: 作者单位: 不详 不详
  • Số nhận dạng: ISSN: 0253-3820

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...