skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

기자직의 웹 정보탐색행위 연구

권혜진(Hye-Jin Kwon) ; 정동열(Dong-Youl Jeong)

한국문헌정보학회지, 2011, Vol.45(2), pp.325-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-598X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...