skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

J. Eagles, Stephen the Great and Balkan Nationalism. Moldova and Eastern European History. I.B. Tauris, London New York, 2014

Goina, Mariana

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2014, Vol.II(1-2), pp.161-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    J. Eagles, Stephen the Great and Balkan Nationalism. Moldova and Eastern European History. I.B. Tauris, London New York, 2014
  • Tác giả: Goina, Mariana
  • Chủ đề: History ; Middle Ages ; Moldova ; Stephen the Great ; History & Archaeology
  • Là 1 phần của: PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2014, Vol.II(1-2), pp.161-163
  • Ngôn ngữ: Romanian
  • Số nhận dạng: ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...