skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LAUDATIO in honorem prof. univ. dr. hab. Victor ȚVIRCUN cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 15 martie 2016

Musteaţă, Sergiu

PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(1), pp.123-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    LAUDATIO in honorem prof. univ. dr. hab. Victor ȚVIRCUN cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 15 martie 2016
  • Tác giả: Musteaţă, Sergiu
  • Chủ đề: History ; Recent History (1900 Till Today) ; Post-Communist Transformation ; History & Archaeology
  • Là 1 phần của: PLURAL. History. Culture. Society. Journal of History and Geography Department, „Ion Creangă” State Pedagogical University, 2016, Vol.IV(1), pp.123-126
  • Ngôn ngữ: Romanian
  • Số nhận dạng: ISSN: 2345-1262 ; E-ISSN: 2345-184X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...