skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A nacionalizmus tipológiája

Gellner, Ernest

Regio, 2007, Issue 1, pp.3-24

ISSN: 0865-557X ; E-ISSN: 2415-959X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A nacionalizmus tipológiája
  • Tác giả: Gellner, Ernest
  • Chủ đề: Politics / Political Sciences ; History & Archaeology
  • Là 1 phần của: Regio, 2007, Issue 1, pp.3-24
  • Mô tả: Ernest Gellner: Nations and Nationalism (Oxford, Blackwell, 1983) , Chapter 7 (A Typology of Nationalisms). 88–109. (Új kiadás: Oxford, Blackwell, 2006.)
  • Ngôn ngữ: Hungarian
  • Số nhận dạng: ISSN: 0865-557X ; E-ISSN: 2415-959X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...