skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DESPRE LIDER ŞI CONDUCERE ÎN CONDIŢIILE PERFECŢIONĂRII PARADIGMELOR CLASICE ALE MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII NAŢIONALE

Golea, Daniela Georgiana ; Stefan, Andrei Alexandru

Revista de Ştiinţe Militare, 2016, Vol.3(44), pp.77-87

ISSN: 1582-7410 ; E-ISSN: 2457-9904

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...