skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Profilul biografico-intelectual al lui Septimiu Albini (1861-1919)

Ruşeţ, Răducu

Astra Salvensis - revista de istorie si cultura, 2013, Issue 2, pp.49-53

ISSN: 2393-4727

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Profilul biografico-intelectual al lui Septimiu Albini (1861-1919)
  • Tác giả: Ruşeţ, Răducu
  • Chủ đề: History ; Xixth Century ; Transilvania ; Memorandum ; Nationalism
  • Là 1 phần của: Astra Salvensis - revista de istorie si cultura, 2013, Issue 2, pp.49-53
  • Mô tả: The present study entitled, Biographical and intellectual profile of Septimiu Albini 1861-1919, proposes to offer yet another contribution regarding the hystoriography of the Transylvanian publicist, Septimiu Albini. Certainly, the future journalist...
  • Ngôn ngữ: Romanian
  • Số nhận dạng: ISSN: 2393-4727

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...