skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

U POTRAZI POLITIČKOG INTEGRITETA : USKLAĐENOST AUSTRALIJANSKOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA SA MEĐUNARODNIM ZAKONOM O LJUDSKIM PRAVIMA U PREDSTAVLJANJU A

Fisseha, Mehari

Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio - economic Development, 2013, Issue 3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2217-7558

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    U POTRAZI POLITIČKOG INTEGRITETA : USKLAĐENOST AUSTRALIJANSKOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA SA MEĐUNARODNIM ZAKONOM O LJUDSKIM PRAVIMA U PREDSTAVLJANJU A
  • Tác giả: Fisseha, Mehari
  • Chủ đề: Minority Rights ; United Nations ; Human Rights And Self Determination
  • Là 1 phần của: Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio - economic Development, 2013, Issue 3
  • Mô tả: English Title: IN SEARCH OF POLITICAL INTEGRITY : COMPLIANCE OF AUSTRALIAN LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW IN REPRESENTING INDIGENOUS PEOPLES
  • Số nhận dạng: ISSN: 2217-7558

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...