skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heterogeneously integrated lasers on silicon

Koch, Brian R ; Norberg, Erik J ; Roth, Jonathan E ; Kim, Byungchae ; Ramaswamy, Anand ; Guzzon, Robert S ; Hutchinson, John ; Shin, Jae-Hyuk ; Imamura, Jeffrey ; Gomez, Brandon ; Fish, Gregory ; Fang, Alexander

27 February 2014, Vol.9002, pp.90020U-90020U-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819499158 ; ISBN: 0819499153 ; DOI: 10.1117/12.2042023

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...