skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

13 Hours Of Bloodshed, Mass Shootings Leave 29 People Dead; Police Reports Nine Dead, 27 Injured In Dayton Mass Shooting; 20 Dead, 26 Injured in El Paso Mass Shooting. Aired 6-7p ET.(Broadcast transcript)

CNN Newsroom, August 4, 2019

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...