skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

His arrival in the United States--reception.

Capen, Nahum

Reminiscences of Dr. Spurzheim and George Combe; and A review of the science of phrenology from the period of its discovery by Dr. Gall to the visit of George Combe to the United States, 1838, 1840, p.8-10

DOI: 10.1037/12745-002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...