skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Effect of Immigration on Adverse Perinatal Outcomes: Analysis of Experiences at a Turkish Tertiary Hospital

Madendag, Yusuf ; Sahin, Erdem ; Demir, Mustafa ; Ozdemir, Fatma ; Acmaz, Gokhan ; Bueno Junior, Carlos; Bueno Junior, Carlos (editor)

BioMed Research International, 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2314-6133 ; ISSN: 23146133 ; E-ISSN: 2314-6141 ; E-ISSN: 23146141 ; DOI: 10.1155/2019/2326797

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...