skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Entertainment and sports law journal

Kearley, Timothy

International Journal of Legal Information, Oct-Dec, 1984, Vol.12(5-6), p.237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0731-1265

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...