skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

6. Statement by Henri Laugier, Assistant Secretary-General for the United Nations Department of Social Affairs on the Covenant of Human Rights, April 13,195O. 6

International Organization, 1950, Vol.4(3), pp.553-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300021482

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    6. Statement by Henri Laugier, Assistant Secretary-General for the United Nations Department of Social Affairs on the Covenant of Human Rights, April 13,195O. 6
  • Chủ đề: International Relations ; Law
  • Là 1 phần của: International Organization, 1950, Vol.4(3), pp.553-559
  • Số nhận dạng: ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300021482

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...