skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vers l’intégration des métarôles pour la recherche d’information collaborative

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

Document numérique, 27 November 2015, Issue 2, pp.9-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...