skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1. British Shipping And World Trade: Rise And Decline, 1820-1939

Davies, P

The Writings of, Japanese Shipping and Shipbuilding in the Twentieth Century: The Writings of Peter N. Davies, pp.1-42

ISBN: 9781905246885 ; ISBN: 1905246889 ; E-ISBN: 9789004212947 ; E-ISBN: 9004212949 ; DOI: 10.1163/ej.9781905246885.i-194.6

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    1. British Shipping And World Trade: Rise And Decline, 1820-1939
  • Tác giả: Davies, P
  • Chủ đề: Economics
  • Là 1 phần của: The Writings of, Japanese Shipping and Shipbuilding in the Twentieth Century: The Writings of Peter N. Davies, pp.1-42
  • Năm xuất bản: 2010
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9781905246885 ; ISBN: 1905246889 ; E-ISBN: 9789004212947 ; E-ISBN: 9004212949 ; DOI: 10.1163/ej.9781905246885.i-194.6

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...