skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

11 'You want to take us to Jerusalem ...': Medinat Weimar: A Second Jerusalem in Contemporary Visual Arts and Klezmer Songs

van Leeuwen, Rudie; Goudeau, Jeroen (Editor) ; Verhoeven, Mariëtte (Editor) ; Weijers, Wouter (Editor)

Radboud Studies in Humanities, The Imagined and Real Jerusalem in Art and Architecture, pp.254-278

ISBN: 9789004270824 ; ISBN: 9004270825 ; E-ISBN: 9789004270855 ; E-ISBN: 900427085X ; DOI: 10.1163/9789004270855_013

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    11 'You want to take us to Jerusalem ...': Medinat Weimar: A Second Jerusalem in Contemporary Visual Arts and Klezmer Songs
  • Tác giả: van Leeuwen, Rudie
  • Goudeau, Jeroen (Editor) ; Verhoeven, Mariëtte (Editor) ; Weijers, Wouter (Editor)
  • Chủ đề: Visual Arts
  • Là 1 phần của: Radboud Studies in Humanities, The Imagined and Real Jerusalem in Art and Architecture, pp.254-278
  • Năm xuất bản: 2014
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9789004270824 ; ISBN: 9004270825 ; E-ISBN: 9789004270855 ; E-ISBN: 900427085X ; DOI: 10.1163/9789004270855_013

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...