skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

«Amost Agreeable and Pleasant Creature»? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa in the Correspondence of Justinus Colyer (1668-1682)

Olnon, Merlijn

August 2003, Vol.83(3), pp.649-669

ISSN: 0030-5472 ; E-ISSN: 2213-8617 ; DOI: 10.1163/22138617-08303006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    «Amost Agreeable and Pleasant Creature»? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa in the Correspondence of Justinus Colyer (1668-1682)
  • Tác giả: Olnon, Merlijn
  • Chủ đề: History & Archaeology
  • Là 1 phần của: August 2003, Vol.83(3), pp.649-669
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0030-5472 ; E-ISSN: 2213-8617 ; DOI: 10.1163/22138617-08303006

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...