skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A World Movement in Favour of Human Rights

Biörklund, Admiral E

Nordic Journal of International Law, 1963, Vol.33(3-4), pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/187529363X00132

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A World Movement in Favour of Human Rights
  • Tác giả: Biörklund, Admiral E
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1963, Vol.33(3-4), pp.112-120
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/187529363X00132

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...