skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Different Approach to the History of Islam and Muslims in Europe: A North-Eastern Angle, or the Need to Reconsider the Research Field

Larsson, Göran ; Račius, Egdūnas

Journal of Religion in Europe, 2010, Vol.3(3), pp.350-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1874-8910 ; E-ISSN: 1874-8910 ; DOI: 10.1163/187489210X518510

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A Different Approach to the History of Islam and Muslims in Europe: A North-Eastern Angle, or the Need to Reconsider the Research Field
  • Tác giả: Larsson, Göran ; Račius, Egdūnas
  • Chủ đề: Religion
  • Là 1 phần của: Journal of Religion in Europe, 2010, Vol.3(3), pp.350-373
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1874-8910 ; E-ISSN: 1874-8910 ; DOI: 10.1163/187489210X518510

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...