skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anne Torekoven Strøm, redaktør, Kvenene - en glemt minoritiet?. Informasjonsavdelningen, Universitetet i Tromsø (The Kveni - A Forgotten Minority?, Editor Anne Torekoven Strøm, the Information Office, the University of Tromsø), Tromsø, 1995, iv + 58 pages

Alfredsson, Gudmundur

Nordic Journal of International Law, 1996, Vol.65(1), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181096X00138

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Anne Torekoven Strøm, redaktør, Kvenene - en glemt minoritiet?. Informasjonsavdelningen, Universitetet i Tromsø (The Kveni - A Forgotten Minority?, Editor Anne Torekoven Strøm, the Information Office, the University of Tromsø), Tromsø, 1995, iv + 58 pages
  • Tác giả: Alfredsson, Gudmundur
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1996, Vol.65(1), pp.149-150
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181096X00138

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...